ഗൂഗിൾ ക്രോമിന്റെ സഹായത്തോടെ മൈക്രോസോഫ്ട് പുതിയ ബ്രൌസർ അവതരിപ്പിച്ചു

ഗൂഗിളിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഓപ്പൺസോഴ്സ് ബ്രൌസർ ആയ Chromium ഉപയോഗിച്ച് ആണ് മൈക്രോസോഫ്ട് തങ്ങളുടെ ബ്രൌസർ പുതുക്കി അവതരിപ്പിച്ചത്.

RSS
Follow by Email
Pinterest
Close Bitnami banner
Bitnami